فایل word بررسی سابقه تماس با کلامیدیا پنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل و بررسی کامل هدایت میشوید

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی تاثیر چند دهان شویه بر کاهش بوی دهان با استفاده از دستگاه آشکارساز ترکیبات گوگرددار

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

دهان شویه حاوی پراکسیدهیدروژن (NA)، و دهان شویه گیاهی حاوی عصاره هیدروالکلی سه گیاه گل میخک، دارچین و هل(CI) به روشCysteine Challenge testing در هفت داوطلب ارزیابی گردید و نتایج حاصله با کنترل مثبت – کلرید روی(ZN)- و منفی – آب مقطر (DW)- مقایسه شد. در این مطالعه میزان ترکیبات فرار گوگرددار (VSC) به کمک دستگاه آشکارساز ترکیبات گوگرددار (Halimeter) اندازه گیری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون One wey ANOVA و Pos hoc LSD مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: برای هر یک از موارد مورد آزمون، درصد کاهش VSC در مدت سه ساعت محاسبه گردید و معلوم شد که بین موارد مورد آزمون فقط در دقـایق بیست، چهل، شصت و هشتـاد اختلاف معنـی داری وجود دارد. تـرتیب قدرت مهـاری آنها در ساعت اول ZN>NS>DW>IR>CI و در دو ساعت بعد NS>DW>IR>ZN>CIبود. نتیجه گیری: دهان شویه پراکسید هیدروژن نسبت به سایر دهان شویه ها در مدت سه ساعت تاثیر بیشتری بر کاهش VSC دارد اگرچه این تاثیر فقط در هشتاد دقیقه اول ارزش بالینی دارد.

كلید واژه: بوی دهان، دهان شویه، ترکیبات فرار گوگرددار، هالیمتر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات بذر با آن در گندم نان (Triticum aestivum)

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات : 10

به منظور مطالعه مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت در ارقام گندم نان ایرانی، تعداد 30 رقم گندم نان شامل 27 رقم تجاری به همراه 3 رقم گندم شاهد استرالیایی و کانادایی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1380 کشت گردید. صفات تاریخ خوشه دهی، تاریخ گلدهی و مرحله رشدی زادکس 92 در مزرعه یادداشت برداری شد. خوشه ها در مرحله زادکس 92 برداشت و رطوبت بذر بلافاصله پس از برداشت اندازه گیری شد. صفت جوانه زنی روی خوشه توسط دو روش غربال نمره جوانه زنی و شاخص جوانه زنی ارزیابی شد. سپس صفات مرتبط با آن از قبیل خواب بذر، طول دوره پس از رسیدگی و عدد فالینگ در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش تنوع ژنتیکی معنی داری را بین ارقام در ارتباط با صفات مطالعه شده نشان داد. در هر دو روش غربال اکثر ارقام ایرانی نسبت به جوانه زنی روی خوشه مقاومت پایینی نشان دادند. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که همبستگی منفی و معنی داری بین صفت جوانه زنی روی خوشه با خواب بذر و عدد فالینگ وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین خواب بذر و عدد فالینگ مشاهده شد. تجزیه همبستگی صفات نشان داد که طول دوره پس از رسیدگی بیشترین همبستگی را با نمره جوانه زنی و شاخص جوانه زنی نشان می دهد. همچنین تجزیه کلاستر تنوع نسبتا مطلوبی را بین ارقام موجود در آزمایش نشان داد.

كلید واژه: جوانه زنی قبل از برداشت، خواب بذر، دوره پس از رسیدگی، عدد فالینگ، گندم نان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی این فایل آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل این فایل هدایت میشوید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی تغییرات میزان کورتیزول خون در کارگران شیفت کار و ارتباط آن با ویژگی های فردی و تطابق با شیفت کاری

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

ای جهت تعیین نوع شخصیت (روز خواب و شب خواب بودن)، کیفیت و طول خواب و میزان تطابق با شیفت کاری تکمیل گردید. نتایج: افراد مورد مطالعه دارای میانگین سنی33.5±6.2 سال و میانگین سابقه کار 6.2±2.5 سال بودند. میانگین کورتیزول خون در ابتدای شیفت شب، انتهای شیفت شب و ابتدای شیفت صبح به ترتیب: 6.95، 18.31 و 19.1 میکروگرم بر دسی لیتر بود. 83.9 درصد افراد شب خواب و 16.1 درصد، آنان روز خواب بودند. میانگین کورتیزول خون در ابتدای شیفت صبح و ابتدا و انتهای شیفت شب به ترتیب برای افراد شب خواب و روز خواب (19.5 ,18.5)، (7.7 ,6.5 ) و (18.4 ,17.1) میکروگرم بر دسی لیتر بود. بر اساس تقسیم بندی انجام شده برای وضعیت خواب، 46.4 درصد افراد خواب خوب، 32.1 درصد خواب متوسط و 21.4 درصد خواب کم را در شیفت صبح (خواب در شب) گزارش نمودند. در شیفت شب تنها 21.4 درصد خواب خوب را گزارش کردند. میانگین کورتیزول انتهای شیفت شب برای افرادی که در شیفت صبح دارای خواب ضعیف و خواب خوب بودند، به ترتیب برابر 16.7 و19.78 میکروگرم بر دسی لیتر بود.نتیجه گیری: اگرچه میانگن کورتیزول خون در بین افراد روز خواب و شب خواب متفاوت بود اما به علت اینکه تعداد افراد روز خواب در مقایسه با افراد شب خواب خیلی کم بود لذا از لحاظ آماری اختلاف بین میانگن کورتیزول آنها معنی دار نشد. میانگین کورتیزول در ابتدای شیفت صبح با امتیاز خواب افراد رابطه مستقیم دارد. بین میانگین کورتیزول در انتهای شیفت شب و امتیاز خواب در شیفت صبح رابطه معنی داری از لحاظ آماری به دست آمده است (p-value=0.035). یافته ها نشان می دهد که هرچه قدر که افراد، تطابق بالاتری را گزارش نموده اند، تفاوت کورتیزول ابتدا و انتهای شیفت شب آنها کمتر بوده است.

كلید واژه: شیفت کاری، کورتیزول، چرخه سیر کادین، تطابق و تحمل، کارگران کارخانه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word نقش گیرنده های گالانین در اثرات مهاری تحریک با فرکانس پایین بر اکتساب تشنج های ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت در موش صحرایی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

می گردید. M35 (0.5 و 1 نانومولار در موضع)، آنتاگونیست غیراختصاصی گیرنده های گالانین، هر روز قبل از شروع پروتکل تحریک به داخل ژیروس دندانه دار حیوانات تزریق می شد و مراحل رفتاری تشنج و مدت زمان تخلیه متعاقب ثبت می گردید.یافته ها: استفاده از LFS باعث اثرات مهاری در روند کیندلینگ شد. LFS بطور معنی داری تعداد تحریکات لازم برای رسیدن به مراحل 3، 4 و 5 تشنج را افزایش داد LFS همچنین مجموع تخلیه های متعاقب طی روزهای تحریک را بصورت معناداری کاهش داد. تزریق M35 به داخل ژیروس دندانه دار اثرات مهاری LFS بر روند کیندلینگ را به طور معنی داری کاهش داد.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که گیرنده های گالانین می توانند به عنوان واسطه بخشی از اثرات مهاری LFS بر تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت عمل کنند.

كلید واژه: تشنج، تحریک الکتریکی با فرکانس پایین، گالانین، ژیروس دندانه دار، کیندلینگ سریع

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word تعیین فراوانی نسبی علایم و نشانه های کلینیکی سینوزیت مزمن و ارزش گذاری میزان هم خوانی آنها در مقایسه با نتایج حاصل از سی تی اسکن

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

ویژگی، ارزش پیش گویی مثبت، ارزش پیش گویی منفی و نسبت های احتمال مثبت و منفی هر یك ازعلایم بالینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از مجموع 200 بیمار با تشخیص بالینی سینوزیت مزمن فقط 111 نفر (55.5%) در سی تی اسكن شواهد و علایم سینوزیت مزمن داشتند. از لحاظ سن و جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت. حساس ترین علامت در درجه اول، درد ناحیه صورت و پیشانی و در درجه بعد گرفتگی بینی بود. احساس فشار در صورت كمترین حساسیت ولی بالاترین ویژگی را داشت. بیشترین ارزش پیش گویی مثبت مربوط به احساس فشار در صورت و كمترین آن مربوط به درد ناحیه صورت و پیشانی بود.نتیجه گیری: ارزشمندترین علایم بالینی در تشخیص سینوزیت مزمن احساس فشار در صورت است. درد ناحیه صورت و پیشانی كمتر از سایر علایم كلینیكی قابل اعتماد است و به طور كلی علایم بالینی ارزش پیش گویی كننده كمی در تشخیص سینوزیت مزمن دارند و باید با یافته های حاصل از سی تی اسكن مورد ارزیابی قرار گیرند.

كلید واژه: سینوزیت مزمن، علایم كلینیكی، سی تی اسكن، ارزش گذاری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی این فایل وارد صفحه فروش فایل دانلودی این فایل شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

این فایل

دانلود این فایل

فایل word بررسی میزان فراوانی دلیریوم در بیماران بالای 18 سال بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

خرم آباد انتخاب شده بود.ملاك تشخیصی دلیریوم آزمون بررسی كننده وضعیت شناختی فرد یا MMSE بود و هر بیمار چهار روز متوالی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در بخش داخلی از 120 بیمار، 37 مورد (30.8%) و در بخش جراحی نیز از 120 بیمار، 25 مورد (20.8%) ابتلا به دلیریوم وجود داشت. در بخش داخلی 27 مورد (22.5%) و در بخش جراحی نیز 27 مورد (22.5%) مشكوك به دلیریوم وجود داشت. در بخش جراحی بیشترین فراوانی دایریوم در گروه های سنی 77-58 سال و بالای 77 سال و در بخش داخلی بیشترین فراوانی دلیریوم در گروه های سنی بالای 77 سال بود. در بخش جراحی از نظر ابتلا به دیلیریوم بین دو جنس ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.01). ولی در بخش داخلی از نظر ابتلا به دلیریوم بین دو جنس تفاوت معنی داری جود نداشت (p=0.92).بحث و نتیجه گیری: با توجه به فراوانی سندرم دلیریوم در بخشهای مختلف داخلی و جراحی جامعه ما، وجود روان پزشك مشاورـ در جهت تشخیص زودرس و كنترل دلیریوم در بیمارستان های داخلی و جراحی ضروری به نظر می رسد.

كلید واژه: فراوانی، دلیریوم، بخش داخلی، بخش جراحی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:این فایل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به این فایل را در ادامه مطلب ببینید
این فایل

دانلود این فایل

فایل word فرایند تصمیم گیری برای سقط غیرقانونی

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

به بیان نتایج مرتبط به مفهوم سنجش موقعیت پرداخته می شود. از این مفهوم نیز سه طبقه اصلی شامل واكنشها، اعتقادات شرعی، باورهای شخصی و ممنوعیت های سیاسی – اجتماعی استخراج شد. طبقه اصلی واكنشها به دو طبقه فرعی (1) تیم درمانی و خانواده، دوستان و اجتماع تقسیم شد. طبقه تیم درمانی نیز به دو زیر طبقه فرعی (2) باز دارنده و حمایت كننده تقسیم شد. سپس یكی از زیر طبقه های فرعی 2 (بازدارنده) به سه زیر طبقه فرعی (3) شامل اجتناب از همكاری، هشدار و تشویق تقسیم گردید.نتیجه گیری: زنان برای انجام سقط غیرقانونی به واکنشها و عکس العمل های خانواده، دوستان و تیم درمانی اهمیت می دهند. باورهای نادرست یا عدم اعتماد به احکام شرعی و همچنین احساس مفیدتر بودن ختم بارداری نسبت به ادامه دادن برای کل خانواده، زمینه مساعدی را برای حذف اخلاقیات بازدارنده فراهم می آورد. حمایت های تیم درمانی نیز بر نحوه مقابله با ممنوعیت های اجتماعی تاثیر می گذارد و در نهایت زن سقط را به انجام می رساند. لذا فراهم سازی زمینه مشاوره ویژه در مراكز درمانی با خانم هایی كه با بارداری ناخواسته مواجه شده اند، می تواند از میزان سقط هایی كه بدلیل مشكلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی یا عدم آگاهی درباره مسایل شرعی و اخلاقی سقط انجام می شود، بكاهد. بررسی دلایل همكاری تیم درمانی در انجام سقط غیرقانونی نیز می تواند به حل این مشكل بهداشتی كمك كند.

كلید واژه: سقط غیرقانونی، آنالیز محتوا، تیم درمانی، باورهای شرعی و شخصی، واكنش ها، خانواده، تصمیم گیری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت این فایل وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
این فایل

دانلود این فایل

فایل word نقش جریان های هویت ساز روشنفکری در توسعه حوزه عمومی ایرانی: تیپولوژی روشنفکران

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

اجتماعی تاریخ 200 ساله ایران که متاثر از نقش روشنفکران در این تحولات بوده، کارکرد انتقادی روشنفکران و نقش آنها در توسعه حوزه عمومی و تحول زیست جهان سنتی به مدرن را در ایران تحلیل می کند. این تحلیل اولا بر اساس مطالعه تاریخ تحولات اجتماعی 200 سال گذشته ایران و با محوریت رخدادهایی انجام شده که نتیجه فعالیت روشنفکران و یا پاسخ آنها به رخداد تاریخی خاص بوده و ثانیا با استفاده از مصاحبه های عمقی برای تقویت تحلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته است. البته به دلیل خودداری از طولانی شدن این مقاله، از ارایه متن مصاحبه ها صرف نظر شده؛ اما تحلیل های داخل متن نتیجه این مصاحبه هاست.

كلید واژه: زیست جهان، روشنفکران ایرانی، حوزه عمومی، مدرنیته، عقلانیت ارتباطی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

فایل word بررسی میزان بیان ناقل گلوتامات شماره 3، سطح

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

این فایل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

باعث ایجاد پدیده تحمل به ایسكمی می شود و از این طریق از آسیب های ناشی از برقراری مجدد جریان جلوگیری می كند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بیان ناقل اسیدهای آمینه تحریكی شماره 3 (EAAT3)، سطح فاكتور نكروز تومور آلفا (TNF-a) سرم و فعالیت فاكتور هسته ای كاپا B به دنبال پیش شرطی سازی با HO پیوسته و متناوب است. مواد و روش ها: رت ها به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه حاوی 21 حیوان بود. دو گروه اول به صورت پیوسته (24 ساعت مداوم) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اكسیژن 95 درصد به نام HO متناوب و پیوسته قرار گرفتند. دو گروه دوم به عنوان گروه های كنترل همانند دو گروه اول به صورت پیوسته (24 ساعت مداوم) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اكسیژن 21 درصد به نام نورموكسی نورموباریك (RA؛ هوای اتاق) پیوسته و متناوب قرار گرفتند. هر گروه به سه زیر گروه به نام زیر گروه انسداد شریان راست مركزی مغز (MCAO)، زیر گروه گروه شم MCAO (جراحی بدون ایسكمی MCAO)، و زیر گروه دست نخورده (بدون هیچ گونه جراحی) تقسیم شدند. بعد از 24 ساعت برقراری جریان خون مجدد بعد از 60 دقیقه ایسكمی، میزان نقص نورولوژیك (NDS) در زیر گروه MCAO بررسی شد. بلافاصله و 48 ساعت بعد از پیش درمان، خونگیری به منظور اندازه گیری سطح TNF-a سرم انجام شد. بعد از 48 ساعت، رت ها برای نمونه برداری مغزی قربانی شدند تا اثر پیوسته و متناوب بر تغییرات فعالیت فاكتور هسته ای كاپا B بیان و EAAT3 و سطح TNF-a سرم بررسی شود. نتایج: پیش شرطی سازی با HO پیوسته و متناوب باعث كاهش NDS می شود. پیش درمان با HO پیوسته و متناوب باعث افزایش بیان EAAT3 و سطح TNF-a سرم می شود. نتیجه گیری: اگر چه مطالعات بیشتری برای وضوح مكانیسم های تحمل به ایسكمی لازم است، اما HO پیوسته و متناوب ظاهرا تا حدی آثارشان را از طریق افزایش بیان ناقل اسیدهای آمینه تحریكی و سطح TNF-a سرم انجام می دهند.

كلید واژه: هیپركسی نورموباریك، تحمل به ایسكمی مغزی، ناقل اسیدهای آمینه تحریكی شماره 3، سطح

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل